ព្រោះ ឃើញ បំរាម

Posted on June 19, 2011, 7:36 pm


ព្រោះ ឃើញ បំរាម

ពីនាក់បងប្អូន បងឈ្មោះ អាវី (ប្អូនឈ្មោះ អាវុធ) ។
ព្រលឹម ឡើង យំរហាម ។
ប៉ាក៏អោយលុយ នាំបង ប្អូន ទៅញុំា គុយទាវ នៅក្នុង ហាង
បាត់មួយស្របក់ ធំ ពួកកូនៗ ក៏ត្រឡប់ មកវិញ ។
អាវុធ នៅតែយំរហាម ដដែល ។
ប៉ា ក៏សួរ ៖ ម៉េចក៏ ប្អូនយំ ដូចអត់បានញុំា អី អញ្ចឹង ។
អាវីឆ្លើយ ៖ ខ្ញុំ ចូលញុំាំគុយទាវ អោយវានៅចាំខាងក្រៅ ! ។
ប៉ា ៖ ម៉េច ក៏មិននាំប្អូនចូល ។
អាវី ៖ ចុះខ្ញុំឃើញ ផ្លាកគេសរសេរមុខហាង ថា ហាម យក អាវុធ ចូល ។
ខ្ញុំក៏ចូលតែឯងទៅ ។
ប៉ា ៖ ហ៊ឺះ ! ហ្អែង អើយ អាវី ។

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)