ឈ្មោះអីក៏ដូចម្លេះ

Posted on June 19, 2011, 7:34 pm


ឈ្មោះអីក៏ដូចម្លេះ ?

ប៉ូលីស ឃើញឡានមួយ បើកទាំងយប់ស្ងាត់ កាត់ក្រុងត្រូល ក៏ផ្លុំ កញ្ចែរ ស្ទាក់សុំឆែក ។
ឡានឈប់ង៉ក់ ប៉ូលីស សួរតាកុងឡានថា ៖ ដឹកស្អីហ្នឹង ?
តាកុងឆ្លើយព្រងើយ ៖ បាទដឹកអាវុធ និង អាភៀន ។
ប៉ូលីស ហក់ ព័ទ្ធព្រូ លុះឆែក សព្វអស់ហើយ ឃើញតែមនុស្សពីរនាក់អង្គុយ ក្នុងឡាន
ប៉ូលីសសួរ ៖ ម្នាក់នេះ ឈ្មោះអី ?
បាទខ្ញុំឈ្មោះ អាវុធ ! ។
ប៉ូលីស សូរ ៖ ចុះម្នាក់នោះ ?
បាទខ្ញុំឈ្មោះ អាភៀន ! ។
ប៉ូលីស ៖ អូហ៍ ឈ្មោះ អីក៏ដូចម្លេះ, ទៅចុះ ។

Blog Archive

 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)