ចិន ពួក ម៉ាកខ្មែរ

Posted on October 16, 2011, 6:56 pm


ចិន ពួក ម៉ាកខ្មែរ

ពូខ្មែរ និងចិន មានការ ទៅទីក្រុង ។
យប់ឡើង ក៏ដេកផ្ទះសំណាក់ជុំគ្នា ។ ដោយរិះថាំលុយកាក់ ល្ងាចនេះ នាំគ្នាអត់បាយ តែ ចិន ស៊ីចេក ស្ងោរ
ខ្មែរ ស៊ីពោតស្ងោរ ។ លុះយប់ជ្រៅ ខ្មែរ ស៊ីពោតស្ងោរ មិនសូវឆ្អិន ក៏ ហើមពោះ ចង់រាគអាចម៍ ។
មិនដឹងជារកបង្គន់ឯណា ក៏បើក ជើង ខោតាចិន ហើយបាញ់អាចម៍ ដាក់ ។
លុះព្រឹកឡើង តាចិន ឃើញអាចម៍ កន្លះខោក៏ឆ្ងល់ ៖
ពីឡាងាច ខិម ស៊ី ចេក ស៊ីង៉ោ ដល់ ចិង អាចម៍ ឡាក់ខោ ចិង សិត គាប់ពោត
ស៊ីទាប ពោះ មិង ហើម
ស៊ីទាប កាដិត មីង សើម
អាចម៍ ចិង តាមណា?
លីបល់យក៍ !

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)