ឧិ!សត្វមហោរី

Posted on October 29, 2011, 6:02 pm


ឧិ!សត្វមហោរី

១. ឧិ!សត្វមហោរី យំស៊ីផ្លែជ្រៃ ស្រណោះពេកក្រៃ ជ្រៃមានវិបត្តិ។
២. ឧិ!សត្វមហោរី ស៊ីហើយហើរបាត់ ដូចខ្មែរព្រាត់ខ្ចាត់ ថ្ងៃណាវិលវិញ?
៣. ច្នេះសូមជ្រៃផ្លែ ពុំមានទោម្នេញ អោយនាងវិលវិញ រស់នៅក្សេមក្សាន្ត។
៤. ជ្រៃអើយសូមផ្លែ រុងរឿងថ្កើងថ្កាន អោយខ្មែរគ្រប់ប្រាណ វិលរស់រមនា។

អ្នកស្រីកែវច័ន្ទបូរណ៍

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)