ស្តាប់ពេទ្យនិយាយច្រឡំ

Posted on May 5, 2013, 6:27 pm


ស្តាប់ពេទ្យនិយាយច្រឡំ

មីងម្នាក់នាំកូនស្រីក្តៅខ្លួន ទៅពេទ្យ ។
ក្រោយពិនិត្យរូច វេជ្ជបណ្ឌិត បង្គាប់ទៅ គិលានុប្បដ្ធាក ‌‍‌:
វេជ្ជបណ្ឌិត តារា : - នាងត្រូវសំរាកពេទ្យ នាំនាងចូលសាល កាត់សេ (Salle 4C) ភ្លាមទៅ​ ។
មីងស្រែក ប្រកែក : - ហេតុអី កូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនសោះ បែរជាយក ទៅកាត់សេវិញ លោក ?
វេជ្ជបណ្ឌិត តារា : ...........

ICI Salle Quatre C
La salle 4C


Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)