សុភាសិតខ្មែរបរិយ៉ាយអំពីលុយ The Power of money

Posted on December 15, 2010, 10:06 pm


សុភាសិតខ្មែរបរិយ៉ាយអំពីលុយ The Power of money

 • ១ លុយជាឱសថដ៏សក្តិសិទ្ធ លុយជាអ្នកគិតស្រាយបញ្ហា
  លុយជាអ្នកផ្តល់នូវប្រាជ្ញា លុយុជាអ្នកតាឥតវិញាណ ។

 • ២ លុយជាថ្នាំពិសដ៏សាហាវ លុយជាកាវស្អិតជាប់ប្រាណ
  លុយជាគ្រូធ្មប់ដ៏សាមាន្យ លុយជាក្តាស្ពានឆ្លងឧបសគ្គ ។

 • ៣ លុយជាកាំបិតមានមុខមុត លុយជាអាវុធឈាមប្រឡាក់
  លុយជាឧបករណ៍យកធ្វើធ្នាក់ លុយជាអន្ទាក់ទាក់ជីវិត ។

 • ៤ លុយជាទឹកឃ្មុំជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ លុយជាសំលាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ
  លុយជាតន្ត្រីថ្នាក់ថ្នមចិត្ត លុយជាខ្សែរឹតរបស់ព្រាន ។

 • ៥ លុយជាសត្រូវនឹងអ្នកក្រ លុយជាអ្នកចិត្តល្អនឹងអ្នកមាន
  លុយជាសន្ទូចស្ទូចអ្នកឃ្លាន លុយជាជើងពានទ្រអោយខ្ពស់ ។

 • ៦ លុយជាដុំពេជ្រមានតំលៃ លុយជាអ្នកច្នៃស្តារកិត្តិយស
  លុយជាធ្វើអោយខូចឈ្មោះ លុយជាអ្នកឹឈ្នះចិត្តលោភលន់ ។

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)