ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ

Posted on January 1, 2011, 6:30 pm


ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ

អ្នកប្រហែលធ្លាប់គិតខ្លះមកហើយ នូវអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹង ការរួមភេទ ជាមួយ ដៃគូរបស់អ្នក ។

កត្តា ដែល ចំបងនោះ គឺអ្នកគួរតែប្រាប់ និងពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អំពីទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទ នេះ រឺ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណា ដែលអ្នកគិតថាល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ ។

ទោះបីជាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណាក៏ដោយ សំរាប់អ្នកទាំងពីរ ត្រូវតែប្រាកដ ថា គឺមាន សុវត្តិភាពខាងផ្លូវភេទ ទាំងអស់គ្នា ។

មានវិធីការពារមួយចំនួនដែលអាចអោយអ្នកទាំងពីរ ។ អ្នកប្រហែលធ្លាប់ គិតខ្លះមកហើយ នូវអ្វីីដែលអ្នកគិតថាអាចពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងការរួមភេទ ជាមួយ ដៃគូរបស់អ្នក ។

កត្តា ដែល ចំបងនោះ គឺអ្នកគួរតែប្រាប់ និងពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អំពីទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទនេះ រឺ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណា ដែលអ្នកគិតថា ល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ ។

ទោះបីជាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទបែបណាក៏ដោយ សំរាប់អ្នកទាំងពីរ ត្រូវតែប្រាកដ ថា គឺមាន សុវត្តិភាពខាងផ្លូវភេទទាំងអស់គ្នា ។ មានវិធីការពារមួយចំនួនដែលអាចអោយអ្នកទាំងពីរ ។

អាចមាន ទំនាក់ទំនងផ្លូវ ភេទ មួយ ដ៏ មានសុវត្តិភាព នោះ ដូចជាការ ប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័យជាដើម។ សូមកុំគិតថា ដៃគូរបស់អ្នកដឹង ពីវិធីការពារ នេះជាង អ្នក អោយសោះ ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវ តែពិភាក្សា អោយបានច្បាស់ អំពីវិធីទាំងឡាយដែលអាចអោយ អ្នកមានទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទមួយ ដ៏មានសុវត្តិភាព ។

សុវត្តិភាពផ្លូវភេទ ៖
សុវត្តិភាពផ្លូវភេទគឺតែងតែជាការប្រសើរសំរាប់ការពារអ្នក និង ដៃគូរបស់អ្នក ពី ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ មួយចំនួន។ ការអនុវត្តន៍សុវត្តិភាពផ្លូវភេទ គឺ ជាការងាយស្រួលមួយ ដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយអ្នកក៏មិន ចាំបាច់បារម្ភខ្លាំងពេក អំពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគទាំងឡាយ នៅក្នុងពេលទំនាកខ្ញុំទំនង ផ្លូវភេទ ឡើយ។

សុវត្តិភាពផ្លូវភេទមានន័យ ថាអ្នកមិនប៉ះ ពាល់ដល់ឈាម ។ សារ ធាតុរាវនៃឈាម ទឹកកាម ទឹករំអិលដែលជារបស់នរណាម្នាក់ឡើយ ដូច្នេះការប្រើ ប្រាស់ ស្រោមអនាម័យ គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការការពារអ្នក និង ដៃគូរបស់អ្នកមិនអោយឆ្លងជំងឺអេដស៍និង ជំងឺកាមរោគទាំងឡាយ ។ ប៉ុន្តែស្រោមអនាម័យ មិនអាចការពារអ្នកបាន ១០០ ភាគរយ នោះទេ ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបាន ប្រើប្រាស់ វាអោយបានត្រឹម ត្រូវនោះ ។ សូមភ្ជាប់ទៅ វិបសាយ http://www.klahan.com ដើម្បីរៀនអំពីវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ។

និតិភាពក្នុងការរួមភេទៈ

នីតិភាពក្នុងការរួមភេទ រឺអាយុដែលអាចរួមភេទបាន គឺអាស្រ័យ ទៅតាមប្រទេស រឺ រដ្ឋនីមួយៗកំនត់ តែ ប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគ្មានច្បាប់ណាដែលបានចែងប្រាកដថា នីតិភាព ក្នុងការរួមភេទ គឺអាយុប៉ុន្មាន នោះទេ។

ប៉ុន្តែច្បាប់ស្តីអំពីការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស មាត្រា៨ បាន ដាក់ទោសចំពោះជនណា ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារលើ អនិតជនក្រោមអាយុ ១៥ ឆ្នាំ ។

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពី http://www.healthandlove.org

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)